"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

หน่วยที่ 1 ดอกไม้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน

หน่วยที่ 1 โครงสร้างของดอกไม้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างลักษณะของดอกไม้ในภาพรวม
2. สามารถจำแนกลักษณะโครงสร้างของดอกไม้ได้อย่างถูกต้อง
ความคิดรวบยอด ดอกไม้ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นส่วนมากประกอบด้วยส่วนหรือระยางค์ต่างๆด้วยกันด้วยกัน ซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป

ดอกไม้ (flower) คือ ส่วนของพืชที่เจริญและเปลี่ยนแปลงมาเพื่อทำหน้าสืบพันธุ์ ซึ่งดอกไม้ทั่วไป ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะเรียงกันเป็นชั้นหรือเป็นวงบนฐานรองดอก คือ

1.วงกลีบเลี้ยง (Calyx)

2.วงกลีบดอก (Corolla)


3.วงเกสรตัวผู้ (Stamen)

4.วงเกสรตัวเมีย (Pistill or carpel)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>