"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

หน่วยที่ 2 กลีบเลี้ยง sepal


หน่วยที่ 2 กลีบเลี้ยง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนสามารถจำแนกกลีบเลี้ยงแต่ละแบบที่แตกต่างกันได้
2. อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของกลีบเลี้ยงได้


ความคิดรวบยอด
กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ จะมีลักษณสีเขียวสามารถสังเคระห์แสงได้ จะทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกในตอนต้น แต่เมื่อถึงระยะหนึ่งจะหลุดออกไป


เนื้อหบทเรียน

กลีบเลี้ยงหรือกลีบรอง
เป็นส่วนของดอกที่อยู่นอกสุด เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบ มักมีสีเขียว เช่นเดียวกับใบธรรมดามักจะมีขนอยู่ด้วย สามารถสังเคราะห์แสงได้ซึ่งอาจจะติดกันหรือแยกออกจากกันก็ได้ แล้วแต่ตามชนิดของดอก ถ้าเป็นประเภทกลีบเลี้ยยวแยกกันเช่น กลีบเลี้ยงของดอกบัวสาย และพุทธรักษา
แต่หากกลีบเลี้ยงติดกันตรงโคนแล้วแยกกันตรงปลาย ได้แก่กลีบเลี้ยงของดอกชบา บานบุรี แตง ดอกแค ผักบุ้ง
หน้าที่ของกลีบเลี้ยง ทำหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนของดอกที่อยู่ภายใน เมื่อดอกบานเต็มที่แล้วส่วนของกลีบเลี้ยงอาจจะหมดหน้าที่ไป แล้วอาจจะหลุดร่วงไป

กิจกรรม 1. ยกตัวอย่างกลีบเลี้ยงที่เชื่อมติดกันมา 5 ชื่อ
2. จงบอกหน้าที่และประโยชน์ของกลีบเลี้ยง
**** หมายเหตุ ทำลงใน เวบบอร์ด ในหัวข้อที่กำหนด****
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.e-learning.sg.or.th/act2_16/pretest2.html
http://www.dtam.moph.go.th/ittm/Service/herb_data/herb_ssm02.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>