"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

หน่วยที่ 3 กลีบดอก petal

เรื่อง กลีบดอก

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายเเละลักษณะโดยรวมของกลีบดอกไม้ได้
2.สามารถเข้าใจลักษระที่เป็นหลักๆของดอกไม้ได้ว่าประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง
3.เข้าใจถึงความเเตกต่างของดอกไม้เเต่ละประเภท เเละชนิดของกลีบดิอกแต่ละประเภทได้


ความคิดรวมยอด
(Petal) คือส่วนของดอกที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามาข้างใน มีสีสันต่างๆ สวยงามเนื่องจากมีรงควัตถุชนิดต่างๆ ภายในเซลล์ ส่วนกลีบดอกที่มีสีขาวจะไม่มีรงควัตถุภายในเซลล์ของกลีบดอก นอกจากนี้บางชนิดกลีบดอกมีกลิ่นหอม เช่น กุหลาบ มะลิ กระดังงา ราตรี สายหยุด พืชบางชนิดตรงโคนกลีบดอกจะมีต่อมน้ำต้อยหรือน้ำหวานไว้ล่อแมลงเพื่อช่วยในการผสมเกสร กลีบดอกที่อยู่แยกกันเป็นอิสระ เรียกว่า อะโปเซพิลัส (Aposepalous) หรือ พอลิเซพิลัส (Polypalous) เช่น กุหลาบ ชบา มะลิ บัว กลีบดอกเชื่อมติดกันเรียก แกมโมเซพิลัส (Gamosepalous) หรือ ซินเซพิลัส (Synsepalous) เช่น มะเขือ ผักบุ้ง เข็ม กลีบดอกทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะรูปทรงเฉพาะ คือ
2.1 กลีบดอกแยกเป็นอิสระ มีรูปทรงเฉพาะ ดังนี้
รูปกากบาท ประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ แต่ละคู่ตั้งฉากกัน
รูปดอกถั่ว ประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ แบ่งเป็น 3 ขนาด กลีบใหญ่อยู่ด้านบนเรียก กลีบกลาง กลีบข้าง 1 คู่เรียกกลีบคู่ข้าง และกลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นกระโดงเรียกว่ากลีบคู่ล่าง
รูปดอกหางนกยูง
ประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ ซึ่ง 4 กลีบมีรูปร่างคล้างคลึงกัน ส่วนกลีบบนสุดมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป
2.2 กลีบดอกเชื่อมติดกัน มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้
รูปวงล้อ rotate
กลีบดอกจะเชื่อมติดกันและแผ่ออกคล้ายรูปวงล้อ เช่น ชวนชม กันเกรา รูปดอกเข็ม salverform
กลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูปกรวยแคบยาปลายกลีบบานออก เช่น ดอกเข็ม พุดพิชญา รูปกรวย funnelform
กลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูปแตรหรือกรวยกว้าง
เช่น ดอกผักบุ้ง มอนิ่งกอรี่ ใบละบาท
รูประฆัง campanulate
กลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆัง เช่น รำเพย รูปคนโท urceolate
กลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูปคนโท เช่น ทานตะวัน รูปหลอด tubular
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปหลอด
เช่น ราตรี รูปปากเปิด bilabilate
กลีบดอกเชื่อมติดกันเฉพาะที่โคน ปลายแยกเป็น 2 ส่วนขนาดและลักษณะต่างกัน เช่น อังกาบ

*****กิจกรรม*****

1. ให้นักเรียนนำดอกไม้ที่หาได้ภายในบริเวณโรงเรียนมาแยกส่วนประกอบ แต่ละส่วนแล้วนำสก็อตเทปปิดแล้วบอกชื่อในแต่ละส่วน ด้วย

2. ให้บอกชื่อดอกไม้ที่มีลักษณะกลีบดอกแบบแยกกันแบบอิสระ มา 5 ชื่อ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>