"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

หน่วยที่ 4 เกสรตัวผู้ stamen


หน่วยที่ 4เรื่อง เกสรตัวผู้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถเข้าใจความหมายของเกสรตัวผู้ดอกไม้ได้
2.อธิบายถึงลักษณะเเละรายละเอียดของเกสรตัวผู้ตามลักษณะเฉพาะได้
3.เข้าใจหลักการโดยรวมของเกสรตัวผู้ได้


ความคิดรวบยอด
เกสรตัวผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของดอกไม้ชนิดหนึ่งโดยมีการเคลื่อนที่โดยการปลิวตามลมหรือการลอยไปตามนำเพื่อเข้าผสมกับเกสรตัวเมีย

เนื้อหาบทเรียน


เกสรตัวผู้
เป็นอวัยวะเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้ เป็นวงถัดเข้าไปอีก มักมีหลายอันเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะแยกเป็นอัน ๆ แต่พืชบางชนิดอาจติดกันได้ เกสรตัวผู้นี้แบ่งออกเป็น2 ส่วน คือ ส่วนอับเรณู เป็นปุ่มอยู่ที่ปลายก้าน ภายในสร้างละอองเรณูเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีเหลืองอีกส่วนเป็นก้านชูอับเรณู ส่วนมากจะเป็นเส้น อาจจะมีมากหรือน้อยเส้นแล้วแต่ชนิดของดอก อย่างเช่น ดอกชมพู่จะมีมากกว่าดอกมะเขือ ส่วนดอกชบาจะติดกันเป็นรูปหลอดแล้วแยกที่ปลายเมื่อดอกแก่อับเรณูที่ปลายก้านจะแตก เรณูปลิวออกมาเรณูนี้เป็นเซลล์สืบพันธ์ตัวผู้ หรือสเปิร์มนั่นเอง
***กิจกรรม***
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของเกสรตัวผู้
2.สืบค้นข้อมูลจากเว็บที่กำหนดให้ แล้วสรุปถึงเนื้อหาที่สำคัญของเกสรตัวผู้
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>