"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

หน่วยที่ 5 เกสรตัวเมีย pistil


เกสรตัวเมีย
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนสามารถจำแนกเกสรตัวเมียแต่ละแบบที่แตกต่างกันได้
2. อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของเกสรตัวเมียได้
ความคิดรวบยอด เป็นอวัยวะของดอก ส่วนใหญ่ จะอยู่ตอนกลางดอก เช่น รังไข่ของดอกแค ดอกชมพู่ ซึ่งหลังจาก มีการผสมเกสรแล้ว ก็จะเจริญเป็นผล ต่อไป
เนื้อหา
เกสรตัวเมีย
เป็นวงในสุดอาจมีอันเดียวหรือหลายอันติดกันหรือแยกกันเป็น
อวัยวะ ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมีย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่พองออกเป็นกระพุ้ง เรียกว่า รังไข่ ถัดจากรังไข่ขึ้น ข้างบน
เป็นเส้นเล็ก ๆ เรียกว่าก้านเกสรตัวเมีย ส่วนปลายจะพองออกเป็น
ปุ่มมีขนหรือยางเหนียว ๆ สำหรับจับเรณูที่ปลิวมา หรือแมลงพามา
เรียกว่า ยอดเกสรตัวเมีย ในยอดเกสรตัวเมียจะมีน้ำตาลชนิด
หนึ่งสร้างไว้เพื่อช่วยให้เรณูงอก เรณูเจริญเติบโตงอกยาวเข้าไป
ภายในรังไข่ จึงมีโอกาสนำสเปิร์มเข้าไปผสมกับออวุลที่อยู่ในรังไข่
ซึ่งจะเจริญเป็นเมล็ดต่อไปรังไข่ เป็นอวัยวะของดอก ส่วนใหญ่
จะอยู่ตอนกลางดอก เช่น รังไข่ของดอกแค ดอกชมพู่ ซึ่งหลังจาก
มีการผสมเกสรแล้ว ก็จะเจริญเป็นผล ต่อไป

กิจกรรม
1.ให้บอกหน้าที่ของเกสรตัวเมียและส่วนประกอบที่สำคัญ
2.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกสรตัวเมียแล้วนำไปตั้งกระทู้เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ทาง Web Board
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.thaigoodview.com
http://www.obec.go.th

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>