"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

ผู้พัฒนา


ผู้พัฒนา

1. นายนรินทร์ ดำฤทธิ์
ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัส 4715059

*****************************
2.นางสาวเรียม ดารานุกูล
ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัส 4715145


****************************
3.นางสาววิลาสินี ชิงแก้ว
ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัส 4715166

****************************
4.นายสินณุวัต ชนะภัย
ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัส 4715189
****************************

5.นางสาวนุชดา โลหิตธาดษ

ศึกษาศาสตร์/คหกรรมศาสตร์รหัส4715582

****************************

6.นายยุวนนท์ ธเนศนินาท

ศึกษาศาสตร์/คหกรรมสาสตร์ รหัส4715651

****************************
ที่ปรึกษา
อาจารย์ วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา


***************************
หนังสืออ้างอิง
เชาว์ ชิโนรักษ์ 2541. ชีววิทยา .กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ศิลปบรรณาการ
อ.ประสงค์ หลำสะอาด,ดร.จิตเกษม หลำสะอาด 2542.คู่มือชีววิทยา ม. 5 เล่ม 3
(ว 049).กรุงเทพ :สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>