"ดอกไม้เปรียบเสมือนสีสัน แต่งเเต้มประดับโลก หากที่ใดไร้ซึ่งสีสันแห่งดอกไม้ที่นั่นก็เหมือนกัยขาดวิญญาณแห่ง ชีวิตเช่นกัน" (กุหลาบย่อมมีหนาม คนงามก็ย่อมมีจริต)

Friday, May 05, 2006

โครงสร้างของดอกไม้


วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

เรื่อง โครงสร้างของดอกไม้
*****************************

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีโครงสร้างของดอกไม้และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่ของดอกแต่ละส่วน และสามารถศึกษาได้ตามอัธยาศัย ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงโครงสร้างในภาพรวมของดอกไม้
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบลักษณะขององค์ประกอบของดอกไม้แต่ละส่วน
3.สามารถแยกประเภทลักษณะของโครงสร้างแต่ละส่วนได้
4. ทราบถึงหน้าที่และประโยชน์ของส่วนประกอบดอกไม้แต่ละส่วน
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

คำชี้แจงวิธีการเรียน
1. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่กำหนดให้
2. จัดแบ่งกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างในแต่ละส่วนของดอก ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน
3.ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
4.ให้ร่วมกันอภิปราบเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้
5. ทำแบบฝึกกิจกรรมตามที่กำหนดให้
E-mail ผู้สอน Naken_s@hotmail.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

 
>